Data
12,13 & 14 november 2021

Plaats
Expo Haarlemmermeer

Privacy statement

Huis & Energie hecht groot belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van persoonsgegevens. Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het tonen van de website(s) en de daarop aangeboden diensten. Daarnaast bieden wij een aantal diensten aan waarvoor het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk is, zoals een contactformulier in het moodboard en eventueel de mogelijkheid tot het aanmelden voor een nieuwsbrief. Deze persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere toepasselijke privacy regelgeving. 
Dit Privacy Reglement betreft de verwerking van persoonsgegevens via www.huisenenergie.nl, en.huisenenergie.nl en alle overige via deze websites bereikbare websites.

Uitgangspunten

Uw persoonsgegevens worden te allen tijde zorgvuldig en in overeenstemming met de AVG en andere toepasselijke privacyregelgeving verwerkt en uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.

Verwerking van persoonsgegevens door Huis & Energie

Bij het verzenden van het contactformulier bewaren wij de volgende gegevens om contact met u op te kunnen nemen:

  • Naam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Wij kunnen n.a.v. uw opgeslagen moodboard contact met u opnemen.

Gevolgen niet verstrekken persoonsgegevens

Wanneer u onze website bezoekt, bent u niet verplicht uw persoonsgegevens met ons te delen. Let wel dat sommige communicatie, faciliteiten en/of diensten die wij verlenen mogelijk niet goed werken of niet kunnen worden verleend indien u bepaalde persoonsgegevens niet met ons deelt. Wanneer u onze website bezoekt, met ons communiceert of op andere wijze er tussen u en ons interactie plaatsvindt, zullen wij u erop attenderen welke informatie wij van u nodig hebben en wat de mogelijke gevolgen zijn indien u deze informatie niet met ons deelt.

Verstrekking aan derden

Huis & Energie zal uw persoonsgegevens niet delen met of anderszins ter beschikking stellen aan derden in binnen- en buitenland, tenzij verstrekking aan derden gerechtvaardigd is met het oog op onze dienstverlening of Huis & Energie daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, bijvoorbeeld ten behoeve van de opsporing van strafbare feiten.

Externe dienstverleners (verwerkers)

Ten behoeve van het verlenen van bepaalde diensten kan Huis & Energie gebruik maken van derden. Daarbij blijft Huis & Energie verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. Huis & Energie zal afspraken maken met deze derden om zich ervan te verzekeren dat deze zich houden aan de toepasselijke privacyregelgeving.

Uw rechten

U kunt op elk moment een verzoek tot inzage (en kopie) van persoonsgegevens die Huis & Energie van u verwerkt heeft, indienen door het sturen van een e-mail naar info@huisenenergie.nl.
Daarnaast kunt u Huis & Energie verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.

In verband met persoonsgegevens die u ons heeft verschaft en die wij bewaren met het doel om een overeenkomst met u aan te gaan of op basis van uw toestemming, heeft u het recht ons om een kopie van deze informatie te vragen in gestructureerde, algemeen gebruikte en machinaal leesbare vorm zodat u dit kunt hergebruiken of doorgeven aan andere organisaties.

In bepaalde omstandigheden heeft u eveneens het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens door ons en kunt u ons vragen het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken en deze te verwijderen. Ook kunt u, daar waar u Huis & Energie toestemming heeft verleend uw persoonsgegevens te verwerken, deze toestemming op ieder moment intrekken.

Wij kunnen uw persoonsgegevens niet verwijderen als we wettelijk verplicht zijn deze te behouden of als we deze gegevens bewaren in verband met een overeenkomst met u. Evenzo kan toegang tot uw gegevens worden geweigerd als het beschikbaar stellen van de informatie persoonsgegevens van iemand anders zou vrijgeven of als het juridisch gezien niet is toegestaan om dergelijke informatie bekend te maken. Ook is het mogelijk dat indien u uw toestemming intrekt, wij een andere rechtsgrond kunnen hebben op basis waarvan wij de persoonsgegevens toch mogen blijven verwerken.

Als u deze rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen per e-mail via info@huisenenergie.nl.

Ter controle van uw identiteit (bij het doen van een verzoek) kan Huis & Energie u vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs waarbij uw pasfoto en BSN-nummer onzichtbaar zijn gemaakt.

Beveiliging

Huis & Energie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Huis & Energie werkt onder meer met beveiligde verbindingen en waar nodig met versleutelde communicatie. Daarnaast neemt Huis & Energie maatregelen met betrekking tot fysieke en logistieke (toegangs)beveiliging.

Wijzigingen Privacy Reglement

Dit reglement is opgesteld op 16 november 2018. Huis & Energie behoudt zich het recht voor het Privacy Reglement aan te passen. Het is verstandig om het Privacy Reglement regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van de wijze waarop de Huis & Energie uw persoonlijke gegevens verwerkt. Als het Privacy Reglement ingrijpend wordt gewijzigd, meldt Huis & Energie dit op haar websites.

Op de hoogte blijven van Huis & Energie én praktische tips ontvangen over het verduurzamen van je eigen woning?
Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!

Registreer nu